โปรโมชั่น ดีๆ ที่ USUNGAME เท่านั้น

โปรโมชั่นคืนยอดเสีย รับโบนัส 3% ไม่จำกัด ทุกวัน

เงื่อนไข : การคืนยอดเสีย เริ่มรับได้ ทุกวัน ตั้งแต่ เวลา 01.00 น. ถึงเวลา 23.59 น. ของทุกวัน และรีเซทใหม่ทุกวัน

***บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ประกันสังคม ร่อนหนังสือ เจอแจกจบ เมื่อวันที่ 12 มี.ค.65 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ลงนามในประกาศสำนักงานประกันสังคมด่วนที่สุด ที่ รง 0626/ว.2537 ลงวันที่ 11 มี.ค.2565 ที่ผ่านมา เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยส่งไปยัง ผู้อำนวยการสถานพยาบาลประกันสังคมทุกแห่ง มีใจความว่า

ประกันสังคม ร่อนหนังสือ เจอแจกจบ

ด้วยคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษาชุดที่ 13 มีมติเห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยมีแนวทางการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ดังนี้

1.ปรับลดอัตราค่าตรวจคัดกรองด้วยวิธี ATK และ RT-PCR 2 ยีนส์ และ 3 ยีนส์ แบบสว็อปและน้ำลาย ทั้งนี้ สำหรับการตรวจคัดกรองด้วยวิธี RT-PCR ให้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์

2.กรณีผู้ประกันตนที่ได้รับการตรวจคัดกรองด้วยวิธี ATK ผลเป็นบวก(อาการสีเขียว) สามารถเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาในที่พัก ระหว่างรอเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล (Home Isolation) และการดูแลรักษาในโรงพยาบาลสนามสำหรับการดูแลรักษาและแยกกักในชุมชน (Community Isolation) สำนักงานประกันสังคมจ่ายชดเชยในลักษณะเหมาจ่ายตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.2565 เป็นต้นไป เว้นแต่กรณีผู้ประกันตนไม่สามารถเข้ารับการรักษาแบบ (Home Isolation)  และ (Community Isolation) ได้ให้เข้ารับการรักษาประเภทฮอสปิเทล (Hospitel) สำหรับการรักษา 7 วันในระยะเวลา 2 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.-30 เม.ย.2565)

3.กรณีผู้ประกันตนทีได้รับการตรวจคัดกรองด้วยวิธี RT-PCR ผลเป็นบวก ซึ่งมีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาในโรงพยาบาล ให้ปรับปรุงอัตราค่าห้อง อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล PPE และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกระบวนการ อุปกรณ์อื่น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อตามระดับเตียง ระดับ 1-3

สํานักงานประกันสังคม พิจารณาแล้วเพื่อให้การบริการรักษาและการจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ กรณีผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโดวิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COMID-19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้สถานพยาบาลของท่านให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนที่ป่วย ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโดวิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ตามแนวทาง “เจอ แจก จบ” ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่ไม่มีอาการหรืออาการไม่รุนแรง เข้ารับบริการประเภทผู้ป่วยนอก ในสถานพยาบาลรัฐและเอกชนในระบบประกันสังคมทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป โดยสำนักงานประกันสังคมจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาล ตามแนวทางที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ดังนี้

1 ค่าบริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่ไม่มีภาวะเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนดแบบบริการผู้ป่วยนอก จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 1,000 บาทต่อราย โดยครอบคลุมรายการ ดังนี้

1) บริการให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวในการแยกกักตัวที่บ้าน

2) การให้ยาที่เป็นการรักษาโรคโดวิด 19 ได้แก่ ยาฟ้าทะลายโจร หรือยา Favipiravit (เบิกจากกระทรวงสาธารณสุข) ตามแนวทางกรมการแพทย์ และหรือยารักษาตามอาการรวมค่าจัดส่ง เป็นต้น

3) การประสานติดตามอาการเมื่อให้การดูแลครบ ๔๘ ชั่วโมง () การจัดระบบส่งต่อผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องส่งต่อ

2 ค่าบริการสำหรับการให้คำปรึกษาหรือการดูแลรักษาเบื้องต้นเมื่อได้รับคำปรึกษาจาก ผู้ป่วยโควิด 19 หลังให้การดูแลครบ 48 ชั่วโมงไปแล้ว เมื่อผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลง และหรือให้ปรึกษาอื่นๆ จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา ๓๐๐ บาทต่อราย สำหรับหน่วยบริการที่ให้การดูแลตามข้อ 1

ในการนี้ แนวทาง “เจอ แจก จบ” ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ได้ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการการแพทย์ ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

และสุดท้ายนายบุญสงค์ ได้กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวนั้น ให้มีผลย้อนหลังได้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2565 กล่าวคือ หน่วยบริการที่ให้บริการผู้ประกันตนสามารถเบิกย้อนหลังได้

สำหรับท่านใดที่มีสิทธิ์ประกันสังความก็อย่าลืมตรวจสอบสิทธิ์ เพื่อรักษาผลประโยขน์ของตัวท่านเองด้วยนะคะ แต่แอดเชื่อว่าคงไม่มีใครอยากใช้สิทธิ์นี้กันหรอกใช่ไหมคะ แอดขอให้ทุกท่านห่างโรคห่างภัย เราต้องรอดค่ะ สุดท้ายขาดไม่ได้คือการหาผลกำไรจากการเล่นเกมต่างๆ แอดขอแนะนำ สมัครสมาชิกlottosod แค่คลิกก็รวยแล้วจ้า เว็บแทงหวยดีๆแบบนี้แอดขอฝากด้วยนะคะ