พระปางไสยาสน์

พระประจำวันเกิด ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่อยู่คู่กับประเทศไท…